[Honkai Impact 3] แนะนำวาลคิเรีย Kiana Kaslana : Herrscher of Flamescion [พลังจิต]

Herrscher of Flamescion เรียกสั้นๆ ว่า HoFS ตัวละคร Rank S ประเภทพลังจิต ทำหน้าที่สร้างความเสียหายไฟหลักของทีม ที่มีท่าคอมโบในร่าง Herrscher Form สามารถโจมตีศัตรูกลางอากาศได้คนแรกของเกม และท่าไม้ตายสร้างความเสียหายได้อย่างมหาศาลด้วยดาเมจธาตุไฟ แม้ว่าอาวุธประจำตัวของเธอนั้นจะใช้ปืนคู่แต่การใช้งานจริงใช้ดาบใหญ่เป็นหลัก ด้วยทวงท่าการโจมตีต่างๆ เหมือนกับอาจารย์ Himako ผู้คอยเฝ้าสอนเธอมาโดยตลอด ตอนนี้เธอได้โตเป็นผู้ใหญ่พร้อมจะนำพาแสดงสว่างแห่งอนาคตมาสู่โลกใบนี้!

Skill

ภาพสกิลรายละเอียด
Herrscher of Flamescion - Nameless Knight-Errant’s PathNameless Knight-Errant’s Path[สกิลหัวหน้าทีม] ทั้งทีมสร้างความเสียหายธาตุเพิ่ม X% และ SP เริ่มต้นของทั้งทีมเพิ่มขึ้น X หน่วย (สูงสุด X*2) ต่อตัวละครที่ไม่ใช่ Kiana ในทีม 1 ตัว
Herrscher of Flamescion - Fiery Hymn’s PledgeFiery Hymn’s Pledgeการโจมตีปกติ / คอมโบของตัวละคร และชาร์จหรือคอมโบของเพื่อนร่วมทีมจะติดตรา Ember Brand ที่ศัตรูเป็นเวลา 6 วิ

Ember Brand จะสร้างความเสียหาย 5% (ซ้อนทับ 10 ชั้น) ทุก 0.5 วิเมื่อตัวละครเข้าสู่ร่าง Herrscher Form

การโจมตีครั้งสุดท้ายในร่าง Herrscher Form / QTE / การโจมตีครั้งสุดท้ายบนพื้นในร่างปกติ / คอมโบ จะทำให้ตรา Ember Brand ระเบิดสร้างความเสียหายไฟ 120% (ตราจะไม่หายไปหลังระเบิด)

ขณะ Overheat ค่า Heat จะลดลง 15 หน่วยทุก ๆ 2 วิ

By Song Defended

ได้รับเกราะที่มี HP เท่ากับ X% ของ HP สูงสุด

ตัวละครไม่สามารถฟื้นฟู HP ได้ (ยกเว้นการฟื้นฟูจากสกิลของตัวเอง) การฟื้นฟู HP แบบทั่วไปจะนำมาฟื้นฟู HP ให้เกราะแทน

ขณะมีเกราะจะสร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่ม X% การต้านทานขัดจังหวะเพิ่มขึ้น และเกราะจะรับความเสียหายทางอ้อมทั้งหมดแทน

The Celestial Brilliance

เมื่อออกจากสนามจะฟาดศัตรูที่อยู่ใกล้ลงบนพื้น สร้างความเสียหายไฟ X%

A Twilight Benediction

ในร่าง Herrscher Form สร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่ม X% ทะลวงป้องกันธาตุ X% และความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง X%

เกจ Overheat และ ไอคอนแสดงเวลาเมื่อเข้า Herrscher Form
เกจ Overheat และ ไอคอนแสดงเวลาเมื่อเข้า Herrscher Form

Herrscher of Flamescion - Lone Phoenix’s PlumeLone Phoenix’s Plume[คูลดาวน์ 18 วิ] สกิลหลบจะเกิดมิติหยุดเวลา 4 วิ หากแตะปุ่มโจมตีหลังจากหลบจะโจมตีครั้งที 3 ได้ทันที

ในร่าง Herrscher Form เมื่อใช้สกิลหลบจะติดตรา Ember Brand 5 ชั้นใส่ศัตรูเป็นวงกว้าง และฟื้นฟู SP 2 หน่วย (คูลดาวน์ 10 วิ)

  • ร่างปกติ / Herrscher From บนพื้น: หลบได้ 2 ครั้ง
  • ร่างปกติกลางอากาศ: หลบได้ 1 ครั้ง
  • ร่าง Herrscher Form กลางอากาศ: หลบได้เรื่อย ๆ

By Embers Marked

สามารถใช้สกิลหลบได้โดยไม่ต้องหลบการโจมตี

Through Countless Years

เมื่อศัตรูโดนการโจมตีคอมโบ/ชาร์จ/สกิลอาวุธ จากตัวละครไม่ซ้ำกัน 2 ตัวภายใน 8 วิ จะทำให้ทั้งหมดสร้างความเสียหายไฟเพิ่ม X% เป็นเวลา 15 วิ และทำให้ QTE ของ Herrscher of Flamescion ทำงาน (คูลดาวน์ 15 วิ)

QTE: To Awaken New Life

ทำงานเมื่อศัตรูติดไฟ หรือยกลอย สร้างความเสียหายไฟ X% และฟื้นฟู SP 4 หน่วย

Herrscher of Flamescion - Tempered Warrior’s StrikeTempered Warrior’s Strikeโจมตีได้ทั้งปุ่ม [ปกติ] และปุ่ม [ไม้ตาย] การโจมตีด้วยปุ่ม [ไม้ตาย] จะงัดศัตรูขึ้นไปตีกลางอากาศ

By Sword Grasped (Rank SSS)

ความเสียหายไฟจากการระเบิด Ember Brand เพิ่มขึ้นเป็น X%

A Dawning Star

ความเสียหายทั้งหมดที่ศัตรูได้รับเมื่ออยู่ใกล้ตัวละครเพิ่มขึ้น X% หลัง Ember Brand ระเบิดจะทำให้เอฟเฟกต์นี้เพิ่มขึ้น X% (สูงสุด X%) จนกว่าจะสิ้นสุดการต่อสู้

To Ignite the Thunder

หลัง Ember Brand ระเบิด การโจมตีกลางอากาศในร่างปกติจะฟื้นฟู SP x หน่วย เมื่อโจมตีโดน (สูงสุด 3 ครั้ง)

Herrscher of Flamescion - Blazing Chariot’s TrailBlazing Chariot’s TrailHeat เริ่มต้น 0 หน่วย ลดลง 21 หน่วยต่อวินาทีเมื่อไม่ได้อยู่ในสถานะ Overheat

  • คอมโบร่างปกติ:

+45 Heat / เสีย 15% ของ HP ในปัจจุบัน

สร้างความเสียหายไฟ 300% ทำให้เกิดมิติหยุดเวลา 2.5 วิ และเข้าสู่ร่าง Herrscher Form เป็นเวลา 11.5 วิ ในร่างตีกระบวนท่าโจมตีของเธอจะเปลี่ยนไป การต้านทานขัดจังหวะเพิ่มขึ้น และเสีย 1% ของ HP ปัจจุบันต่อวิ

  • คอมโบร่าง Herrscher Form: ใช้ได้เมื่อ Heat เป็น 0

+100 Heat

สร้างความเสียหายไฟ 1200% ทำให้เกิดมิติหยุดเวลา 3.5 วิ หากใช้ขณะอยู่กลางอากาศจะดึงดูดศัตรูด้วย

เมื่อสิ้นสุดสถานะ Herrscher Form หรือสลับตัวออก จะเข้าสู่ช่วง Overheat เพิ่ม heat ขึ้น 100 หน่วย

By Fire Enthroned (Rank SS)

หาก HP ปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 75% การโจมตีคอมโบในร่างปกติจะเสีย 30% ของ HP ปัจจุบันเพื่อสร้างความเสียหายไฟเพิ่มเติม X%

Crossing the Heavens

สร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่ม X% แก่ศัตรูประเภทจักรกล การโจมตีคอมโบในร่าง Herrscher Form สร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่ม X% และสร้างความเสียหายต่อเกราะเพิ่ม 50%

To Find Truth’s Loom

เมื่อ HP ปัจจุบันสูงกว่า 60% ของค่า HP สูงสุด ขณะอยู่ในร่าง Herrscher Form จะเสีย 5% ของ HP สูงสุด

เมื่อ HP ปัจจุบันต่ำกว่า 60% ของค่า HP สูงสุด ความเสียหายทั้งหมดที่ได้รับลดลง X% สร้างความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น X%

Herrscher of Flamescion - The Blade Supreme, RekindledThe Blade Supreme, Rekindled[75 SP] [คูลดาวน์ 16 วิ] การกดปุ่ม [ไม้ตาย] ค้างเพื่อใช้งานท่าไม้ตาย

สร้างความเสียหายไฟ 2150% ระหว่างใช้ตัวละครจะนับว่าอยู่ในร่าง Herrscher Form ให้ด้วย และจะหยุดการนับเวลาทุกอย่าง หากก่อนใช้ไม้ตายตัวละครอยู่ในร่าง Herrscher Form อยู่แล้วหลังใช้ไม้ตายจะออกจากร่าง Herrscher Form ทันที

By Flame Illuminated (S2)

ขณะอยู่ในสถานะ Overheat หากตัวละครออกจากสนามจะฟื้นฟู SP x หน่วยต่อวินาที

My Body, A Beacon

ขณะใช้ไม้ตาย หากตัวละครมี HP ต่ำกว่า 40% จะฟื้นฟู HP X% ของ HP สูงสุด และหาก HP เหลือต่ำกว่า 25 % จะฟื้นฟูเพิ่มอีก X% ของ HP สูงสุด

To Blaze Eternal

ไม้ตายสร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่ม X%

Rank-Up

ภาพสกิลรายละเอียด
S1A Twilight Benedictionเพิ่มเลเวลสูงสุดจาก 6 เป็น 11
S2By Flame Illuminatedปลดล็อคสกิลใหม่
S3Nameless Knight-Errant;s Pathเพิ่มเลเวลสูงสุดของสกิลลีดเดอร์
SSBy Fire Enthronedปลดล็อคสกิลใหม่
SS1The Celestial Brillianceเพิ่มเลเวลสูงสุดจาก 4 เป็น 10
SS2To Blaze Eternalเพิ่มเลเวลสูงสุดจาก 6 เป็น 11
SS3Nameless Knight-Errant;s Pathเพิ่มเลเวลสูงสุดของสกิลลีดเดอร์
SSSBy Sword Graspedปลดล็อคสกิลใหม่

เทคนิคการเล่น

[สร้างความเสียหาย]

ให้เพื่อนร่วมทีมบัฟให้เรียบร้อย หลังจากนั้นสลับเธอลงมาแบบ QTE ใช้ท่าคอมโบเข้าสู่ร่าง Herrscher Form (ใช้สกิลอาวุธประจำตัว*) ใช้สกิลหลบตามด้วยโจมตีปกติ เมื่อค่า Heat เป็น 0 ให้ใช้ท่าคอมโบแล้วสลับไปโจมตีปกติรอ Heat ลดเหลือ 0 เพื่อใช้ท่าคอมโบอีกครั้ง

เมื่อบัฟจากเพื่อนร่วมทีมใกล้หมด หรือทำความเสียหายได้ถึงตามเป้าแล้วให้ใช้ท่าไม้ตายปิด

[เก็บ SP]

ให้เพื่อนร่วมทีมใช้ท่าชาร์จ/คอมโบเพื่อแปะ Ember Brand หลังจากนั้นเรียกเธอลงมาแบบ QTE จะทำให้ Ember Brand ระเบิด (หลัง Ember Brand ระเบิด การโจมตีกลางอากาศในร่างปกติจะฟื้นฟู SP เพิ่มเติมสูงสุด 3 ครั้ง) และตัวเธอที่สลับลงมาแบบ QTE จะลอยอยู่กลางอากาศทำให้สามารถใช้สกิลหลบ

ตามด้วยการโจมตีกลางอากาศต่อได้ทันที หลังการโจมตีครั้งสุดท้ายกลางอากาศจะฟาดศัตรูลงมาที่พื้น ให้โจมตีปกติครั้งสุดท้ายบนพื้นให้โดนศัตรูจะระเบิด Ember Brand อีกครั้งแล้วงัดศัตรูขึ้นไปตีกลางอากาศวนซ้ำแบบนี้จนได้ SP พอที่ต้องการ

จุดเด่น-จุดด้อย

จุดเด่นจุดด้อย
สร้างความเสียหายได้มหาศาลจากท่าคอมโบในร่าง Herrscher Form และท่าไม้ตายจำเป็นต้องมีอาวุธประจำตัวเพื่อรีดความสามารถออกมาให้สูงขึ้น
สามารถโจมตีกลางอากาศได้การเผาผลาญ HP และการที่ไม่สามารถฟื้นฟู HP ด้วยวิธีทั่วไปได้อาจทำให้เล่นลำบาก
สร้างมิติหยุดเวลาได้บ่อย และท่าไม้ตายยังหยุดการนับเวลาทุกอย่าง ทำให้เหมาะนำไปใช้ทำแต้มทั้งในอบีส และสนามรบความทรงจำฟื้นฟู SP ได้ค่อนข้างช้าทำให้ใช้ท่าไม้ตายได้ไม่บ่อย
ใช้งานได้ดีถึงแม้จะไม่ได้ใช้สติกม่าประจำตัว

ทีมแนะนำ (ตามหน้าแนะนำเกม)

Kiana : Herrscher of Flamescion มีการโจมตีด้วยธาตุไฟเป็นนหลักอย่างรุนแรง ทีมที่เหมาะจะนับมาสนับสนุนเธอจำเป็นต้องมีบัฟที่สามารถช่วยเพิ่มความเสียหายให้กับตัวละครบนสนาม หรือดีบัฟใส่ศัตรูให้รับความเสียหายจากตัวละครเพิ่มขึ้นเป็นระยะเวลานาน ๆ ได้ และหากช่วยเรื่องฟื้นฟู SP กับลดความเสียหายเพื่อนร่วมทีมได้ด้วยยิ่งดี

Azure Empyrea

ช่วยให้ตัวละครทั้งทีมสร้างความเสียหายธาตุทั้งหมดเพิ่มขึ้น ท่าคอมโบทำให้ศัตรูรับธาตุเพิ่มขึ้น และท่าไม้ตายทำให้ทั้งทีมโจมตีทะลุการป้องกันธาตุได้

Wolf’s Dawwn

 

เมื่ออัปถึง Rank SS จะเพิ่มความเสียหายธาตุทั้งทีมขณะที่โล่ของเธอทำงานอยู่ ทำให้ดาเมจของ Herrscher of Flamescion สูงขึ้น

อุปกรณ์ที่แนะนำ

อุปกรณ์ที่เหมาะกับ Herrscher of Flamescion จะต้องมีความสามารถที่ช่วยเพิ่มความเสียหายท่าคอมโบ หรือท่าไม้ตายที่เป็นท่าใช้สร้างความเสียหายหลักของเธอได้ และถ้ามีความสามารถในการช่วยฟื้นฟู SP กับลดความเสียหายให้ด้วยจะดีมาก

อุปกรณ์แนะนำขั้นต้น

1 อาวุธ Icarus Pinions

การโจมตีจะมีโอกาสสร้างความเสียหายไฟเพิ่มเติมเป็นวงกว้าง

1.1 อาวุธ Fire Spirit Type-I

การโจมตีมีโอกาสทำให้ศัตรูติดไฟ สร้างความเสียหายไฟอย่างต่อเนื่อง

2 เซ็ตสติกม่า Wang Zhaojun

เพิ่มความเสียหายไฟ ความเสียหายทั้งหมด และเพิ่ม HP สูงสุดตัวละคร

อุปกรณ์แนะนำขั้นกลาง

  1. อาวุธ Judgment of Shamash

มีโอกาสทำให้ศัตรูในระยะติดไฟ และเพิ่มความเสียหายไฟเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดไฟ

  1. เซ็ตสติกม่า Bringer of Light (บน,ล่าง) + Thales (กลาง)

เพิ่มความเสียหายน้ำแข็ง ความเสียหายทั้งหมด และศัตรูรับความเสียหายไฟจากตัวละครแรงขึ้น

อุปกรณ์แนะนำขั้นสูง

  1. อาวุธ Key of Radiance หรือ Domain of Incandescence

สกิลอาวุธสร้างความเสียหายไฟอย่างต่อเนื่อง และทำให้ตรา Ember Brand ระเบิด พร้อมกับฟื้นฟู SP เพิ่มเติมให้ เพิ่มความเสียหายไฟ/ความแรงท่าคอมโบ/ไม้ตาย

หลังอัปเกรดจะยกระดับความสามารถเดิมขึ้น และทำให้ศัตรูที่โดนแรงระเบิดจากสกิลอาวุธ หรือตรา Ember Brand รับความเสียหายไฟเพิ่มขึ้น

1.1 อาวุธ Tranquil Arias

เพิ่มความเสียหายธาตุ และภายใน 5 วิหลังเข้ามาในสนามหรือหลังใช้งานท่าไม้ตาย จะสร้างความเสียหายทั้งหมดเพิ่ม

1.2 อาวุธ Thunder Kikaku

เพิ่มความเสียหายทั้งหมดขึ้น แม้ว่าสกิลของอาวุธจะทำดเมจธาตุไฟฟ้า แต่ตัวของพาสซีสสกิลนั้นทำให้สามารถใส่กับตัวละครธาตุอื่นๆ ได้ด้วย

  1. เซ็ตสติกม่า Murata Himeko [สติกม่าประจำตัว]

เพิ่มความเสียหายไฟ/ความเสียหายทั้งหมด/HPสูงสุด เพิ่มความเสียหายขณะอยู่ในร่าง Herrscher Form และเมื่อเสีย HP จะสร้างความเสียหายได้มากขึ้นไปอีก และศัตรูรับความเสียหายไฟเพิ่มขึ้นด้วย

2.1 เซ็ตสติกม่า Leeuwenhoek (บน, ล่าง) + Thales (กลาง)

เพิ่มความเสียหายไฟ/ความเสียหายทั้งหมด ศัตรูรับความเสียหายไฟจากตัวละครเพิ่มขึ้น และเมื่อเสีย HP ความเสียหายทั้งหมดเพิ่มขึ้นอีก

2.2 เซ็ตสติกม่า Thales (บน, กลาง) + Fuxi (ล่าง)

เพิ่มความเสียหายไฟ/ความเสียหายทั้งหมด ศัตรูรับความเสียหายไฟเพิ่ม และเพิ่มความเสียหายธาตุเมื่อโจมตีศัตรูที่ติดไฟอยู่

วิธีการได้รับ

รับได้จากการสุ่มตู้เสบียงเสริมตัวละคร หรือเก็บเศษชิ้นส่วนตัวละครให้ครบ 80 เศษเพื่อปลดล็อคตัวละคร


จบบทความนี้กันไปเรียบร้อยแล้ว หวังว่าไกด์ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะ! หากอยากอ่านบทความอื่นๆ เกี่ยวกับเกม Genshin Impact สามารถอ่านได้ที่ลิงก์ >>Link<< ถ้าชอบก็มาติดตามกลุ่มของเราได้ที่ 

Honkai Impact 3 TH [-กลุ่มคนไทย-]